Reference Krajský úřad Libereckého kraje

Reference na téma podpory při hodnocení a zlepšování úřadu dle CAF

Krajský úřad Libereckého kraje realizoval v letech 2010 až 2012 projekt Posilování institucionární kapacity a efektivity (dále jen PIKE), který byl spolufinancován z Evropského fondu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V rámci tohoto projektu bylo provedeno vstupní a výstupní sebehodnocení úřadu, a to podle modelu CAF (The Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec). Ing. Vladimír Braun se aktivně podílel na metodické pomoci při uplatňování hodnocení podle modelu CAF a tím výrazně napomohl kvalitativnímu posunu našeho úřadu při poskytování služeb v rámci přenesené a samostatné působnosti.

Velmi pozitivní roli sehrál i v navazujícím projektu Dalším krokem ke kvalitě (dále jen DAKK), který vycházel z výsledků projektu PIKE a tyto více precizoval do podmínek úřadu. Projekt DAKK zavedl do podmínek úřadu Model excelence EFQM, verze 2013 – bylo ukončeno sebehodnocení podle modelu CAF. Velmi jsme ocenili první workshop, na kterém nám Ing. Braun vysvětlil základní rozdíly mezi modelem CAF a Modelem excelence EFQM. Zároveň jsme velmi ocenili jím zpracovaný e-learningový program vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti Modelu excelence EFQM.

Společnost Business Excellence CONSULTING s.r.o. se podílela i na dotazníkovém šetření spokojenosti volených orgánů Libereckého kraje s prací úřadu. Na podkladě výsledků tohoto šetření ředitel úřadu přijal opatření, která vedou k dalšímu zvyšování kvality činností, které krajský úřad vykonává.

Při spolupráci s Ing. Vladimírem Braunem jsme rovněž velice ocenili, že problematiku vždy podá srozumitelnou formou a umí motivovat dotčené osoby. Při práci je precizní a vždy ochotný vhodnou formou poskytnout pomoc. Věříme, že i v budoucnu se nám podaří na předchozí spolupráci s Ing. Vladimírem Braunem navázat.

Mgr. René Havlík

ředitel krajského úřadu